Результаты

I******o E.A.

Проверка справки COVID-19
Verification of a COVID-19 document

Статус: справка действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 05/01/2021
Document Issued: 05/01/2021

ФИО пациента: I******o Е.А.
Patient name: I******o E***a

Паспорт/Passport: 75 7*****3

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)