Результаты

E****v E.A.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001932 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 01/07/2021
Document Issued: 01/07/2021

ФИО пациента: Е****в Е.А.
Patient name: E****v E*****i

Паспорт/Passport: 71 №8*****6

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)