Результаты

S****a N.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №000704 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 20/03/2021
Document Issued: 20/03/2021

ФИО пациента: С****а Н.В.
Patient name: S****a N*****a

Паспорт/Passport: 72№8*****9

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)