Результаты

I*****v A.P.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001675 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 17/06/2021
Document Issued: 17/06/2021

ФИО пациента: Ю****в А.П.
Patient name: I*****v A*****r

Паспорт/Passport: 65 №1*****8

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)