Результаты

F*****a M.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №000528 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 01/03/2021
Document Issued: 01/03/2021

ФИО пациента: Ф*****а М.В.
Patient name: F*****a M****a

Паспорт/Passport: 66 №1*****4

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)