Результаты

B*****a E.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001000 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 14/04/2021
Document Issued: 14/04/2021

ФИО пациента: Б*****а Е.В.
Patient name: B*****a E******a

Паспорт/Passport: 75 №0*****1

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)