Результаты

S*****a N.V.

Verification of a COVID-19 document

Статус: справка №001386 действительна
Status: Valid

Дата выдачи: 18/05/2021
Document Issued: 18/05/2021

ФИО пациента: С*****а Н.В.
Patient name: S*****a N*****a

Паспорт/Passport: 72 №0*****7

Результат: РНК не обнаружено
Result: Negative (Free from disease)